Login

Signup

Rannikkopataljoonan rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rannikkopataljoona henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Rannikkopataljoona, c/o Asko Aulanko, Avenida Nuestra Padre Jesus Cautivo 44 Edif. Jupiter, viv. 8.4, 29640 Fuengirola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rannikkopataljoonan esikunnan komentaja.

3. Rekisterin nimi

Rannikkopataljoonan postitusrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) liittyä Rannikkopataljoonan postituslistalle.

Postituslistan tietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito maanpuolustushenkisten henkilöiden kesken Espanjan Aurinkorannikolla. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi (Sukunimi Etunimi)
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Henkilöt itse ilmoittavat halutessaan yhteystietonsa lisättäväksi Rannikkopataljoonan postitusrekisteriin saadakseen Rannikkopataljoonan tiedotteita vast. Halutessaan tietonsa pois henkilön tulee pyytää yhteystietojensa poistamista. Lisäksi mikäli sähköpostiosoitteesta tulee virheilmoitus, henkilön yhteystiedot poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Osoiterekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän omasta tahdostaan ja aktiivisuudestaan riippuen joko sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai henkilökohtaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä julkaista ulkopuoliselle taholle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Postituslistan käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).